Uputstvo za prijavu

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu na javni konkurs, s izuzetkom jedinice lokalne samouprave koja može podneti više prijava kada konkuriše sa različitim organizacijama.
Podnetom prijavom može se konkurisati za mesto za prezentaciju jedne ili više inovacije predviđene Programom.
Prijava na konkurs ne može biti zajednički podneta od strane više organizacija ili više inovatora.
Obaveštenje o potrebnoj dopuni prijave dostavlja se podnosiocu prijave na elektronsku adresu naznačenu za kontakt u prijavnom obrascu. Ukoliko ne postupi po obaveštenju u navedenom roku, smatraće se da prijava nije kompletna i neće se razmatrati.
Komisija razmatra prijave po redosledu prispeća kompletne dokumentacije. U postupku razmatranja prijava, Komisija proverava formalnu ispravnost dokumenata i utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu sredstava, kao i da li su ciljevi i aktivnosti iz podnete prijave u skladu sa ciljevima Programa.
Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije, tražiti dodatne informacije koje se odnose na plan realizacije projektnih aktivnosti i planirano vreme prezentacije projekta, ali samo za podnosioca prijave koji je ispunio formalne uslove iz programa i poziva.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi sa korišćenjem besplatnog izložbenog prostora, uređuju se ugovorom. Ugovor naročito sadrži poziciju koja se dodeljuje za realizaciju projekta, namene za koje se dodeljuju, način i obavezu podnosioca prijave da, ukoliko prostor ne realizuje ili ih ne iskoristi namenski, mora da obešteti organizatora,
Organizator na osnovu Odluke o dodeli pozicije/izložbenog prostora potpisuje:

  • ugovor sa ovlašćenim predstavnikom organizacije koja će samostalno realizovati/organizovati odobrenu poziciju/prostor.
  • Korisnik besplatnog izložbenog prostora koji realizuje/organizuje odobreni prostor ne može menjati obim aktivnosti vezanih za realizaciju/organizaciju u odnosu na odobreni obim, bez prethodne saglasnosti organizatora.

Pokrovitelji